Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

richt zich op de rol van sociaal werk in complexe machtsrelaties tussen groepen burgers en de overheid

‘Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk' is de tweede onderzoekslijn bij het Crafting Resilience project. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de rol van sociaal werk in het overbruggen van de kloof tussen de overheid en burgers.Specifiek door dit onderzoek wordt gekeken naar collectieve, gemeenschapsgerichte vormen van sociale ondersteuning, zoals jongerenwerk en communitywerk. Het doel is om te begrijpen hoe sociaal werkers, andere professionals en betrokken burgers in gemeenschapswerk de afstand en het groeiende wantrouwen tussen overheid en burgers kunnen overbruggen, en hoe zij kunnen bemiddelen tussen diverse belangen en opvattingen in complexe machtsrelaties.

Het onderzoek richt zich ook op de politiserende potentie van gemeenschapswerk als sociale praktijk en bestudeert hoe lokale projecten in Nederlandse steden kunnen dienen als inspiratie voor duurzame samenwerking tussen overheid en burgers. Belangrijke vragen zijn onder andere hoe de mogelijkheid tot deelname aan of oprichting van gemeenschapswerk verdeeld is in onze samenleving, en hoe bestaande lokale gemeenschappen invloed kunnen uitoefenen op de beleidskaders waarbinnen zij opereren.

Hoewel er hoop is dat sociaal werk bijdraagt aan het verbeteren van samenwerkingen tussen overheid en burgers, blijft de kennis over hoe sociaal werkers dit succesvol kunnen doen en wat daarvoor nodig is, achter. Dit onderzoek heeft als ambitie om samen met praktijkpartners en lokale gemeenschappen dit kennisgat te dichten. Een essentieel onderdeel van het onderzoek is intensief veldwerk bij verschillende praktijkpartners die deel uitmaken van de 'community of practice'.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten worden uitdagingen uit de praktijk besproken. De onderzoekers delen inzichten uit hun veldwerk en de praktijkpartners reflecteren hierop. Wat zijn herkenbare uitdagingen en werkzame factoren in het werken aan sociale rechtvaardigheid samen met verschillende soorten gemeenschappen? Hoe verhouden sociaal werkers zich enerzijds tot de belangen en behoeftes van de gemeenschappen waar ze mee werken enerzijds en de beleidskaders waarin ze dienen te opereren anderzijds? Deze unieke uitwisseling tussen onderzoek en praktijk is onderdeel van onze ambitie om de sociaal werkpraktijk te versterken op het gebied van het agenderen en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

‘Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk' is een van de drie deelprojecten van het overkoepelende NWO-project "Crafting Resilience" aan de Universiteit Leiden. Lector Femke Kaulingfreks is de projectleider van deze onderzoekslijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een 'community of practice' bestaande uit werkveld- en praktijkpartners, en wordt geleid door bijzonder hoogleraar en lector Femke Kaulingfreks en uitgevoerd door postdoctoraal onderzoeker Lieke Wissink en promovendi Sharifah Redan en Anke van den Dries (Hogeschool van Amsterdam). Betrokken onderzoekers die aansluiten bij het team zijn Jeroen Gradener (Hogeschool van Amsterdam), Richard de Brabander (Inholland) en Marcel Spierts (onafhankelijke onderzoeker).