Femke Kaulingfreks

Femke Kaulingfreks Hoofdonderzoeker Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk

Femke Kaulingfreks is sinds maart 2018 lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam, en sinds april 2023 bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Femke is gespecialiseerd in het verbinden van kwalitatief onderzoek – met name wijkgericht etnografisch onderzoek – waarbinnen de eigen belevingswereld van mensen centraal staat, met politiek-filosofische theorievorming.

Femke houdt zich binnen haar lectoraat zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Hoe kunnen jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig opgroeien? De stem van jongeren zelf is leidend in onze aanpak en diversiteit, inclusie en gelijke kansen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Voor de Wibautleerstoel doet Femke onderzoek naar praktijken van community development die door bewoners worden geïnitieerd in de stedelijke marges van Amsterdam en naar praktijken van democratische samenwerking tussen bewoners, maatschappelijk middenveld en overheid. Ze bekijkt hoe community based werken en beleidsprocessen die door de gemeente worden geïnitieerd zich tot elkaar verhouden, wat de rol is van tussenpersonen die een directe relatie tussen bewoners en instituties tot stand brengen, en hoe de invloed van bewoners op brede welvaart in hun eigen leefomgeving versterkt kan worden.